vaš revizor | Usluge

Finansijsko upravljanje i kontrola

Finansijsko upravljanje i kontrola je sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi korisnika javnih sredstava ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način, kroz:

1) poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;

2) potpunost, realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja;

3) dobro finansijsko upravljanje i zaštitu sredstava i podataka (informacija).

Pravni okvir za uvođenje i sprovođenje FUK-a je:

 1. Član 81. Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon i 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020 – dalje: Zakon),
 2. Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (“Sl. Glasnik RS”, br. 89/2019 – dalje: Pravilnik– dalje: Pravilnik)

                                                             Odgovornost za FUK

Za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole je odgovoran Rukovodilac korisnka javnih sredstava.

FUK se uspostavlja u svim organizacionim jedinicama, bez obzira na njihovu veličinu i broj zaposlenih, a sprovode ga rukovodioci i svi zaposleni.

Odredbom člana 12. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru regulisano je da su rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica korisnika javnih sredstava odgovorni rukovodiocu korisnika javnih sredstava za aktivnosti FUK koje uspostavljaju u organizacionim jedinicama kojima rukovode

Koji korisnici javnih sredstva imaju obavezu uspostavlja Finansijskog upravljanja i kontrole: 

 • direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava,
 •  korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje
 •  javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti,
 •  pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća,
 •  pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru,
 • druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i
 • javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama.

 

Usluge konsultanta  Vaš Revizor pri uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole vrše se u skladu Zakonom o budžetskom sistemu i Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.

Praktičan okvir za sprovođenje FUK je „COSO“ okvira koji predstavlja integrisani okvir interne kontrole koji je definisala Komisija sponzorskih organizacija (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ), kao jedna od komponenti finansijskog upravljanja i kontrole, koja je i okvir za metodologiju rada. Metodologija rada je prilagodjena u skladu obavezama koje proizilaze iz podzaknskog akta i u skladu  sa Pravilnikom o finansijskom upravljanju i kontroli donetim od strane Ministrarstva finansija.

Uvođenje sistema FUK-a sprovodi se kroz sledeće faze:

 •  Početna faza je sagledavanje kontrolnog okruženja koji čine osnovna akta koja ima korisnik javnih sredstava a kojim se uredjuju procesi;
 •  Donošenje odluke o izboru rukovodioca i radne grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu;
 •  Izrada Akcionog plana sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrole;
 •  Izrada Liste poslovnih procesa sa mapiranjem ključnih poslovnih procesa;
 •  Izrada Registra rizika sa rangiranjem svakog rizika i načinom njihovog reševanja;
 •  Izrada Strategije za upravljanja rizicima. 

 

Nakon uvodjenja sistema FUK-a, korisnik javnih sredstva ima obavezu praćenja i daljeg razvoja sistema FUK-a, uključujući praćenje rizika, i azuriranje registra rizika, izveštavanje prema rukovodiocu korisnika javnih sredstava, testiranje ključnih internih kontrola za ključne rizike.

Konsultant Vaš Revizor pored usluga konsaltinga pri uvođenju FUK-a vrši i usluge:

– godišnjeg praćenje razvoja, 

– izveštavanja o razvoju sistema FUK-a i procesa upravljanja rizicima