vaš revizor | Usluge

Interna revizija

Ključna uloga interne revizije jeste da pomogne organizaciji u ostvarivanju svojih ciljeva i unapređenju poslovanja. 

Interna revizija svojim aktivnostima pruža nezavisno i objektivno uveravanja o funkcionisanju internih kontrola i upravljnu rizika u organizaciji. 

Specijalizovani smo za usluge uvođenja interne revizije kod korisnika javnih sredstva.

Pravni osnov za uvođenje interne revizije korisnika javnih sredstva je:

  1. Članom 82. Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon i 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 149/2020 – dalje: Zakon),
  2. Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2011 i 106/2013 – dalje: Pravilnik) i
  3.       Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje I standardima  metodološkim upustvima za postupanje I izveštavanje interne revizije u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, бр. 99/2011, 106/2013)

     

Interna revizija pomaže korisniku javnih sresdtava u postizanju njegovih ciljeva primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na: 

1) identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizicima od strane rukovodioca svih nivoa kod korisnika javnih sredstava;

2) usklađivanje poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima;

3) pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija;

4) efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja;

5) zaštitu sredstava i podataka (informacija);

6) izvršenje zadataka i postizanje ciljeva.

 

Za uspostavljanje i obezbeđenje uslova za adekvatno funkcionisanje interne revizije odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Interna revizija je organizaciono nezavisna od delatnosti koju revidira, nije deo ni jednog poslovnog procesa, odnosno organizacionog dela organizacije, a u svom radu je neposredno odgovorna rukovodiocu korisnika javnih sredstava.